INFO O KURZOCH

VODCA MALÉHO PLAVIDLA KATEGÓRIE A, B.

Kategória A – odborná spôsobilosť vodcu malého plavidla kategórie A, ktorý vedie malé plavidlo bez vlastného strojového pohonu s hmotnosťou nad 1000 kg vrátane dovoleného zaťaženia a malé plavidlo s vlastným strojovým pohonom s výkonom od 4 kW do 20 kW.
Kategória B – odborná spôsobilosť vodcu malého plavidla kategórie B, ktorý vedie malé plavidlo s vlastným pohonom s výkonom nad 20 kW

Cena kurzu je 290€.

Platnosť preukazu Vodcu malého plavidla sa vzťahuje  na vnútrozemské vodné cesty

Naša spoločnosť organizuje kurzy spravidla v tomto časovom harmonograme.

Teoretická časť kurzu: 

 • piatok 15:00 – 19:00 hod
 • sobota  8:30 – 17:00 hod
 • nedeľa  8:30 – 17:00 hod

Praktická časť kurzu: Prebieha na Dunaji, po individuálnej dohode s uchádzačmi kurzu po absolvovaní teoretickej časti.

Obsah teoretickej časti kurzu:

 • CEVNI – Európske pravidlá pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách
 • ZÁKON 338 – Zákon o vnútrozemskej plavbe SR
 • Plavebný zemepis, plavebná náuka, stavba lodí, lodné stroje a elektrotechnika

Obsah praktickej časti kurzu:

 • plánovanie plavby
 • oboznámenie sa s plavidlom a jeho príprava na plavbu
 • pristávanie, vyväzovanie, kotvenie, státie, manévrovanie
 • práca s lanami
 • používanie záchranných prostriedkov
 • riešenie mimoriadnych situácií (človek cez palubu, zlyhanie motora v plavebnej dráhe na Dunaji)

Cena kurzu zahŕňa:

 • teoreticú časť kurzu
 • praktickú výuku na motorovom člne SEA RAY 19 SPX
 • pristavenie plavidla na štátnu skúšku
 • učebný material
 • celodenný gastroservis

Dalšie náklady:

 • kolky v hodnote 33 € za vykonanie skúšky
 • kolky v hodnote 9,50 € za vydanie preukazu

Potrebujeme od Vás:

 • fotokópiu dokladu o dosiahnutom vzdelaní (vysvedčenie, diplom)
 • vyplnené tlačivá potrebné k začiatku kurzu

Skúšobné otázky

Elektronické testy pre skúšky odbornej spôsobilosti